Language Selector

Sekretesspolicy för Mobilewalla  Business Services

Gäller: 30 april 2019


 

1. de tjänster

Denna Sekretesspolicy för Mobilewalla Business Services ("Integritetspolicy") förklarar vår sekretesspraxis för behandling av våra kunders affärsdata via våra företagstjänster. Mobilewallas kunder är annonsörer, reklambyråer, förläggare och andra användare ("kunder"). Integritetspolicyn gäller när våra kunder tillhandahåller affärsdata till oss för behandling eller när våra kunder införlivar våra företagstjänster som en del av deras webbplats, mobil applikation eller tjänst ("egendom"). Mobilewalla hjälper sina kunder att leverera relevanta marknadsförings-och reklamkampanjer, ge insikter, hantera och övervaka framgången för kampanjer, identifiera och minska bedrägerier och förse konsumenterna med annonser som är mer benägna att vara intressanta och tillämpliga på dem ("företagstjänster").

Mobilewalla har ingen direkt interaktion med individer som använder våra kunders egenskaper. Mobilewallas kunder är skyldiga att meddela enskilda personer och att erhålla lämpliga tillstånd och lagliga grunder för Mobilewallas behandling som anges i denna integritetspolicy och att tillhandahålla en egen integritetspolicy. Mobilewalla hedrar IAB Europas ramverk för transparens och samtycke. För information om Mobilewallas webbplats och webbplatstjänster, besök Mobilewalla webbplats integritetspolicy.

Mobilewalla följer EU-U. S. privacy Shield Framework och Swiss-U. S. privacy Shield Framework (kollektivt "Privacy Shield"), som fastställts av USA: s handelsdepartement angående insamling, användning och lagring av personuppgifter som överförts från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Storbritannien och Schweiz till Förenta staterna. Mobilewalla har certifierat till handelsdepartementet att det följer Privacy Shield-principerna. Om det finns någon konflikt mellan villkoren i denna policy och Privacy Shield-principerna ska Privacy Shield-principerna gälla. Om du vill veta mer om Privacy Shield-programmet och se vår certifiering besöker du https://www.privacyshield.gov. Dessutom kan vi skydda information genom andra juridiskt giltiga metoder, inklusive internationella dataöverföringsavtal.

Denna policy gäller för alla Mobilewallas operativa divisioner, dotterbolag, filialer och filialer, inklusive dess amerikanska dotterbolag certifierade enligt Privacy Shield och eventuella ytterligare dotterbolag, filialer till Mobilewalla som vi kan senare form. Vi har infört mekanismer för att kontrollera löpande efterlevnad av Privacy Shield-principerna och denna policy. Alla anställda som bryter mot dessa integritetsprinciper kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder.

2. affärs data vi mottar

Mobilewalla samlar in affärsdata för att tillhandahålla företagstjänster och för andra specifika ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Affärsdata kan betraktas som personuppgifter i vissa jurisdiktioner. Våra företagstjänster riktar sig inte till barn under 16 år, och vi samlar inte medvetet in information om sådana användare.

När du interagerar med fastigheten eller tillhandahåller företagstjänster kan Mobilewalla få följande:

 • Enhets information, till exempel enhetstyp och modell, nätverksprovider och anslutningstyp, webbläsartyp, språk, operativsystem, cookie-identifierare, mobiloperatör, mobil-ID, Mac-adress, IMEI, unika identifierare, maskinvarutyp, enhetsspecifikationer, operativsystem, IP-adress, plats, Internet leverantör och andra åtgärder som vidtagits med hjälp av företagstjänsterna.
 • Information om egendomen, till exempel egenskaps-ID, appens namn, webbplats, URL för mobil webbplats, app-ID och paket-ID.
 • Information som tillhandahålls av kunder och andra tredje parter, till exempel demografi, ålder, intressen, preferenser, kön, postnummer, annonsörs-ID och Enhetsinformation.

3. Vad gör vi med affärs data?

Mobilewalla använder affärsdata för att:

 • tillhandahålla företagstjänster,
 • Aktivera och optimera företagstjänsternas verktyg och funktioner,
 • studera och analysera funktionaliteten hos företagstjänster, kunders och individers interaktioner med fastigheten och aktiviteterna,
 • tillhandahålla support-och helpdesk-tjänster,
 • Affärs tjänsternas verksamhet för prissättning, effektivitet, noggrannhet och andra syften,
 • underhålla, förbättra och utveckla företagstjänsterna,
 • fullfölja våra legitima intressen (t. ex. direkt marknadsföring (inklusive profilering), forskning (inklusive marknadsundersökningar), nät-och informationssäkerhet och bedrägeribekämpning), och/eller
 • utföra aktiviteter enligt våra kunders instruktioner.

Bearbeta data för våra kunders räkning. Våra kunder kan välja att använda våra företagstjänster för att behandla vissa uppgifter av sina egna, som kan innehålla personlig information. Om de uppgifter som vi behandlar genom våra företagstjänster enbart bearbetas av oss på uppdrag av våra kunder, kommer deras sekretesspolicyer och/eller de avtal vi har på plats med dem att styra hur de använder uppgifterna. Om du har några frågor eller funderingar kring hur sådana uppgifter hanteras eller vill utöva dina rättigheter bör du kontakta den person eller enhet (dvs. den personuppgiftsansvarige) som har ingått avtal med oss för att använda företagstjänsten för att behandla dessa uppgifter. Våra kunder kontrollerar personuppgifterna i dessa fall och fastställer säkerhetsinställningarna i kontot, dess åtkomstkontroller och autentiseringsuppgifter. Vi kommer dock att ge assistans till våra kunder för att lösa eventuella problem du kan ha, i enlighet med villkoren i vårt avtal med dem. 

Marknadsföra våra produkter och företagstjänster. Vi kan använda personlig information för att förse dig med material om våra företagstjänster och erbjudanden, produkter och tjänster som kan vara av intresse, inklusive nytt innehåll eller tjänster. Vi kan förse dig med dessa material via telefon, vanlig post, telefax eller e-post, i enlighet med gällande lag. Sådana användningsområden inkluderar:

 • För att skräddarsy innehåll, annonser och erbjudanden;
 • För att meddela dig om erbjudanden, produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig;
 • Att tillhandahålla företagstjänster till dig och våra sponsorer;
 • För att aktivera och optimera företagstjänsternas verktyg och funktioner
 • Att studera och analysera funktionaliteten hos företagstjänster, kunders och individers aktiviteter,
 • För att bibehålla, förbättra och utveckla företagstjänsterna,
 • Att fullfölja våra legitima intressen (t. ex. direkt marknadsföring (inklusive profilering), forskning (inklusive marknadsundersökningar), nät-och informationssäkerhet och bedrägeribekämpning), och/eller
 • Andra syften du samtycker till eller avslöjas när du uppger personlig information.

Forskning och utveckling. Vi kan använda personlig information för att skapa icke-identifierbar information som vi kan använda ensamma eller i aggregerad med information som erhållits från andra källor, för att hjälpa oss att optimalt leverera våra företagstjänster eller utveckla nya produkter. Vi kan bedriva forskning via enkäter och anlita tredje parts tjänsteleverantörer för att genomföra sådana undersökningar för vår räkning. Alla enkätsvar är frivilliga, och den insamlade informationen kommer att användas för forsknings-och rapporteringsändamål för att hjälpa oss att bättre betjäna individer genom att lära sig mer om deras behov och kvaliteten på de produkter och tjänster vi tillhandahåller. Enkätsvaren kan användas för att avgöra hur effektiva våra företagstjänster är, olika typer av kommunikation, reklamkampanjer och/eller marknadsföringsaktiviteter. Om en individ deltar i en enkät, kommer den information som ges att användas tillsammans med andra studie deltagares. Vi kan använda avidentifierade enskilda och aggregerade data för forsknings-och analysändamål.

Avidentifierad och aggregerad Informationsanvändning. Vi kan använda affärsdata, personlig information och annan information om individer för att skapa avidentifierad och aggregerad information, såsom avidentifierad demografisk information, avidentifierad platsinformation, information om den dator eller enhet från vilken personer har åtkomst till våra företagstjänster eller andra analyser som vi skapar. Avidentifierad och aggregerad information används för en mängd olika funktioner. Avidentifierad eller aggregerad information är inte personlig information, och vi kan använda sådan information på ett antal olika sätt, inklusive forskning, intern analys, analys och andra juridiskt tillåtna syften. Vi kan dela denna information inom Mobilewalla och med tredje part för våra eller deras ändamål i en avidentifierad eller aggregerad form.

Andra användningar.  Mobilewalla kommer att använda information för att genomdriva mobilewallas villkor, policyer och juridiska avtal, för att följa domstolsbeslut och teckningsoptioner, och bistå brottsbekämpande organ, att samla in skulder, förhindra bedrägerier, förskingring, överträdelser, identitetsstöld och annat missbruk av företagstjänster, och att vidta någon åtgärd i någon rättslig tvist och förfarande.

4. dela information med andra

Vi kan dela information för följande ändamål med:

Leverantörer och tjänsteleverantörer. Vi kan dela all information vi får med leverantörer och tjänsteleverantörer. De typer av tjänsteleverantörer (under processorer) till vilka vi anförtror personlig information är tjänsteleverantörer för: IT och relaterade tjänster; tillhandahållande av information och tjänster som du har begärt; betalningshantering; kundserviceaktiviteter; och tillhandahållandet av företagstjänster. Vi har genomfört lämpliga avtal med våra tjänsteleverantörer som förbjuder dem att använda eller dela personlig information, förutom vad som är nödvändigt för att utföra de avtalade tjänsterna för vår räkning eller för att uppfylla tillämpliga juridiska krav. En lista över våra under processorer finns tillgänglig på begäran. 

Kunder och tredje parter. Våra kunder och deras partners kan tillåta utomstående reklamleverantörer och oss att ställa in spårningsverktyg och tekniker för att samla in information om individers aktiviteter och enheter (t. ex. IP-adress, mobil identifierare, besökta sidor, plats, tid på dagen osv.). Denna information kan också kombineras och delas med annan information (såsom demografisk information och tidigare köphistorik) med tredje parts reklampartners. Dessa reklampartners kan använda information (och liknande information som samlats in från andra webbplatser och egendomar) i syfte att leverera riktade annonser till individer inom deras nätverk. Denna praxis kallas vanligtvis "intressebaserad annonsering" eller "beteendestyrd annonsering online. Om du föredrar att inte dela dina personuppgifter med tredje parts annonseringspartner kan du följa instruktionerna på våra kunders webbplatser eller läsa informationen nedan. Våra kunder kan också använda information i syfte att tjäna kontextuella och/eller riktade annonser; för Annonsrapportering, prestanda, engagemang och mätning och för bedrägeriskydd, bot identifiering, klassificering, analys, synlighet, platstjänster, AD-säkerhet och verifieringstjänster.

Affärs partners. Mobilewalla kan också ge personlig information till affärspartners som vi tillsammans kan erbjuda produkter eller tjänster till. I sådana fall visas vår affärspartners namn tillsammans med vår. Mobilewalla kräver att våra dotterbolag och affärspartners samtycker skriftligen till att upprätthålla sekretessen och säkerheten för den personliga information de upprätthåller å våra vägnar och att inte använda den i något annat syfte än det syfte som vi tillhandahöll dem för. Om Mobilewalla är inblandad i en fusion, förvärv, finansiering due diligence, eller försäljning av hela eller en del av dess tillgångar, som en del av en sådan transaktion. 

Privacy Shield. När det gäller vidare överföringar till agenter under Privacy Shield kräver Privacy Shield att Mobilewalla förblir ansvariga om dess agenter behandlar personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med Privacy Shield-principerna.

Brottsbekämpande myndigheter och andra. Vi kan komma åt, bevara och avslöja dina personuppgifter, annan kontoinformation och innehåll om vi tror att detta krävs eller är lämpligt för att: efterleva brottsbekämpande eller nationella säkerhetsförfrågningar och rättsliga processer, till exempel ett domstolsbeslut eller en stämning; svara på dina förfrågningar; skydda dina, våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet; för att verkställa våra policyer eller avtal; för att samla in utestående belopp till oss; när vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust samband med utredning eller lagföring av misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet. eller om vi i god tro anser att utlämnande annars är nödvändigt eller tillrådligt. Dessutom kan från tid till annan, serverloggar och andra poster granskas av säkerhetsskäl för att upptäcka obehörig aktivitet, olaglig verksamhet eller bedrägeri. I sådana fall kan personuppgifter delas med brottsbekämpande myndigheter så att de kan identifiera användare i samband med deras utredning av obehörig verksamhet. 

5. cookies, sociala medier, Analytics & annonsering

För användning av cookies och annan teknik på vår webbplats och webbplatstjänster, vänligen se vår integritetspolicy för webbplatstjänster. Vi, liksom våra kunder och tredje parter som tillhandahåller innehåll, annonsering eller annan funktionalitet som en del av företagstjänsterna, kan använda cookies, pixeltaggar, lokal lagring och annan teknik ("teknik") för att automatiskt samla in information från dina enheter. Vi använder tekniker som i huvudsak är små datafiler som placeras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller andra enheter (kallas kollektivt som en "enhet") som gör det möjligt för oss att spela in vissa delar av information när du besöker eller interagerar med egenskaper, webbplatser, program, meddelanden och verktyg och för att känna igen dig på olika enheter.

Cookies. Cookies är små textfiler som placeras i besökarnas dator webbläsare för att lagra sina preferenser. I de flesta webbläsare kan du blockera och ta bort cookies. Men om du gör det kanske webbplatserna, programmen och företagstjänsterna inte fungerar som de ska.

Pixeltaggar/webbfyrar. En pixel-tagg (även kallad webb-Beacon) är en kod inbäddad på webbplatser, program, tjänster och annonser som samlar in information om användarnas engagemang och aktiviteter. Användningen av en pixel indikerar till exempel att en användare har besökt en viss webbsida eller klickat på en viss annons.

Integration i sociala medier: våra kunders egenskaper och andra tredjepartswebbplatser kan inkludera sociala mediefunktioner. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på vår webbplats, och kan ställa in en cookie för att aktivera funktionen för att fungera korrekt. Dessa sociala medier funktioner är antingen värd en tredje part eller värd direkt på fastigheten. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av sekretesspolicyn för det företag som tillhandahåller den.

Analytics. Våra kunder och andra tredje parter kan också använda Google Analytics för att samla in information om besökarnas beteende och besökarnas demografi. För mer information, vänligen besök  www.Google.com/policies/privacy/partners/. Du kan välja bort Googles insamling och bearbetning av data som genererats av din användning av tjänsterna genom att gå till  http://tools.Google.com/dlpage/gaoptout.

Användningen av sådan teknik hör till följande allmänna kategorier:

 • Operationellt nödvändigt. Cookies, webb-beacons eller annan liknande teknik som är nödvändig för driften av företagstjänster, egendomar, webbplatser, program och verktyg. Detta inkluderar tekniker som krävs för att identifiera oregelbunden webbplatsbeteende, förhindra bedräglig aktivitet och förbättra säkerheten eller som gör att du kan använda våra funktioner som kundvagnar, Sparad sökning eller liknande funktioner;
 • Resultat relaterade. Cookies, webb-beacons eller annan liknande teknik används för att bedöma prestanda för företagstjänster, egendomar, webbplatser, program och verktyg, bland annat som en del av vanliga analytiska och mätningsmetoder för att förstå hur besökare använder företagstjänster, egendomar, webbplatser och program och interagerar med meddelanden, eller visar ett objekt eller en länk;
 • Funktioner som är relaterade. Cookies, webb-beacons eller andra liknande tekniker som erbjuder utökad funktionalitet. Detta kan innefatta att identifiera dig när du loggar in på en fastighet, webbplats, applikation eller affärs tjänst eller hålla reda på dina angivna preferenser, intressen eller tidigare föremål som visas så att vi, våra kunder och tredje part kan förbättra företagstjänster, egendomar, webbplatser, program och verktyg;
 • Reklam-eller inriktnings relaterade. Cookies från första och tredje part och webbfyrar levererar innehåll, inklusive annonser som är relevanta för dina intressen, genom våra företagstjänster, egendomar eller på tredje parts webbplatser och applikationer. Detta inkluderar att använda teknik för att förstå nyttan för dig av annonser och innehåll som har levererats till dig, till exempel om du har klickat på en annons.

Om du vill välja bort teknikerna kan du göra det genom att blockera, ta bort eller inaktivera dem som din webbläsare eller enhet tillåter. Om du vill ta bort cookies eller begränsa de typer av cookies som kan placeras på din enhet måste du kolla in inställningarna i din webbläsare, använda "hjälp"-fliken eller leta efter inställningar som "alternativ" eller "Privacy". Därifrån kan du kanske ta bort cookies, blockera dem eller kontrollera när de kan placeras.

Vi kan använda tredje parts API: er och programutvecklingspaket ("SDKs") som en del av funktionaliteten i våra företagstjänster. API: er och SDK för tredje part kan tillåta tredje parter, inklusive annonsörer och klienter, att samla in dina personuppgifter för att tillhandahålla relevant innehåll, produkter och tjänster.

6. val

Mobilewalla Business Services-konto. Om du har ett Mobilewalla-konto för företagstjänster behandlas dina personuppgifter enligt sekretesspolicyn för webbplatstjänster.

Samtycke. Du har rätt att invända mot och ändra dina preferenser eller välja bort viss användning och utlämnande av dina personuppgifter. Om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka detta samtycke och förhindra vidare behandling genom att kontakta oss enligt beskrivningen nedan. Även om du avanmäler dig, kan vi, våra kunder och tredje part fortfarande samla in och använda information om dina aktiviteter på tjänster, egenskaper, webbplatser och applikationer och/eller information från annonser för andra lagliga ändamål som beskrivs häri.  Klicka här  för att se en lista över mobilewalla klienter och dataleverantörer som kan behandla dina data.

E-post och telefonkommunikation. När som helst kan du avsluta prenumerationen på mobilewallas sändlista, genom att skicka mobilewalla en opt-out-begäran till:  marketingopt-out@mobilewalla.com  eller klicka på "unsubscribe"-länken i e-postmeddelandet. Observera att du kommer att fortsätta att ta emot transaktionsrelaterade e-postmeddelanden om produkter eller företagstjänster som du har begärt. Vi kan också skicka vissa icke-marknadsföringsmeddelanden om oss och våra företagstjänster, och du kommer inte att kunna välja bort dessa kommunikationer (t. ex. meddelanden om företagstjänster eller uppdateringar av våra villkor eller denna integritetspolicy). Vi upprätthåller telefon "gör-inte-Call" och "Do-Not-mail" listor som föreskrivs i lag. Vi bearbetar förfrågningar som ska placeras på do-not-mail, do-not-Phone och do-not-kontaktlistor som krävs enligt lag.

Meddelanden. Vi eller våra kunder kan ibland skicka push-meddelanden eller kontakta dig via våra företagstjänster, sociala medier eller tjänster från tredje part med meddelanden eller varningar som kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst välja bort eller sluta ta emot dessa typer av kommunikationer genom att ändra inställningarna på din mobila enhet. 

Cookies och intressebaserad annonsering. Som nämnts ovan kan du stoppa eller begränsa placeringen av cookies på din dator eller ta bort dem från din webbläsare genom att justera dina webbläsarpreferenser. Observera att cookie-baserade opt-outs inte är effektiva på mobila applikationer. På många mobila enheter kan program användare dock begränsa annons spårningen av vissa mobilannonser via enhetens inställningar. Du kan också kontrollera intressebaserad annonsering i appar på din mobila enhet i vissa jurisdiktioner med appen AppChoices. Onlineannonseringsindustrin tillhandahåller även webbplatser från vilka du kan välja bort att ta emot riktade annonser från våra datapartner och våra andra annonseringspartner som deltar i självreglerande program. Du kan komma åt dessa och lära dig om riktad annonsering och konsumenternas valmöjligheter och sekretess på  www.youronlinechoices.EU/www.aboutads.info/choices/youradchoices.ca/Choices/  och  www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

För att vara tydlig måste dessa cookie-baserade opt-outs utföras på varje enhet och webbläsare som du vill ha valt ut. Du måste välja bort separat i varje webbläsare på varje enhet. Annonser på tredje parts webbplatser som innehåller länken AdChoices och som länkar till denna policy kan ha riktats till dig baserat på information som samlats in av reklampartners över tid och på olika webbplatser. Dessa annonser ger en mekanism för att välja bort reklampartners användning av denna information för intressebaserade reklamändamål.

7. dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien, Kalifornien civil kodavsnitt 1798,83 tillåter dig att skriftligen begära en lista över de kategorier av personuppgifter som rör tredje part som Mobilewalla har avslöjat vissa kategorier av personuppgifter under det föregående året för tredje parts direkt marknadsföring ändamål. För att göra en sådan begäran, vänligen kontakta oss på: Privacy@mobilewalla.com

8. dina rättigheter i affärs data

Om vi har fått affärsdata som innehåller personlig information från våra kunder, kommer vi att hänvisa dina förfrågningar till dem direkt. I enlighet med tillämplig lag kan du ha rätt att:

 • begära bekräftelse av om vi behandlar någon av dina personuppgifter;
 • få tillgång till eller en kopia av dina personuppgifter;
 • få en elektronisk kopia av personlig information som du har lämnat till oss eller be oss att skicka den informationen till ett annat företag ("rätt till dataportabilitet");
 • begränsa vår användning av dina personuppgifter eller invända mot dessa användningar;
 • söka rättelse av felaktiga, osanna eller ofullständiga personuppgifter;
 • begära radering av personuppgifter om dig;
 • återkalla ditt samtycke när du har samtyckt till behandling; Och
 • lämna in ett klagomål till din tillsynsmyndighet, med förbehåll för vissa undantag som föreskrivs i lag.

Om du vill ha information om hur du utövar någon av dessa rättigheter eller om du har funderingar kring hur Mobilewalla behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Mobilewalla på: Privacy@mobilewalla.com. Mobilewalla kommer att undersöka din förfrågan och göra goda-tro ansträngningar för att lösa eventuella befintliga eller potentiella tvister med dig.

I enlighet med Privacy Shield-principerna förbinder sig Mobilewalla att lösa klagomål om vår insamling eller användning av dina personuppgifter. Personer från EES, Schweiz och Storbritannien som har frågor eller klagomål gällande vår Privacy Shield-policy bör först kontakta Mobilewalla på Privacy@mobilewalla.com.

Mobilewalla har vidare åtagit sig att hänvisa olösta Privacy Shield-klagomål till JAMS, en alternativ tvistlösningsleverantör som finns i USA. Om du inte får bekräftelse på ditt klagomål i god tid från oss, eller om vi inte har behandlat ditt klagomål till din belåtenhet, vänligen besök JAMS klagomåls länk på https://www.jamsadr.com/EU-US-Privacy-Shield  för mer information eller för att lämna in ett klagomål. Tjänster av sylt tillhandahålls utan kostnad för dig.

Sådana oberoende tvistlösningsmekanismer är tillgängliga för medborgarna utan kostnad. Om en begäran fortfarande är olöst kan du kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.

Du kan också ha rätt att under vissa förutsättningar åberopa bindande skiljeförfarande under Privacy Shield; Mer information finns i https://www.privacyshield.gov/article?ID=Annex-I-Introduction. FTC har jurisdiktion över Mobilewallas efterlevnad av Privacy Shield.

9. lagring av uppgifter

Mobilewalla lagrar och behåller affärsdata så länge som de instrueras av sina kunder och för sina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, tillhandahålla våra företagstjänster, lösa tvister, etablera juridiska försvar, fullfölja legitima affärsändamål, genomdriva våra avtal och följa tillämpliga lagar. Våra kunder och andra tredje parter kan ha olika metoder, och du bör hänvisa till deras integritetspolicy.

10. överföring av uppgifter utanför ditt territorium

Mobilewalla kan lagra och bearbeta information på olika platser i hela världen, inklusive i USA och på andra ställen på webbplatser som drivs och underhålls av molnbaserade tjänsteleverantörer och andra tjänsteleverantörer.

I den utsträckning det är nödvändigt enligt tillämpliga lagar och förordningar om integritetsskydd och/eller dess kundavtal kommer Mobilewalla att implementera dataöverförings instrument, såsom den registeransvarige till Controller/processor standard avtalsklausuler, Privacy Shield-ramverket och ett uttalande om efterlevnad av Privacy Shield-principerna.

11. informationssäkerhet

Mobilewalla har åtagit sig att skydda sekretessen för den personliga information som samlas in och dess kunders affärsdata. Mobilewalla och dess hostingtjänster gör rimliga ansträngningar för att säkra personlig information, för att minimera riskerna för stöld, skada, förlust av information eller obehörig åtkomst eller användning av information. Mobilewalla kan dock inte garantera att företagstjänsterna kommer att vara immuna från eventuella förseelser, funktionsfel, olagliga avlyssning eller åtkomst, eller andra typer av missbruk och missbruk.

12. ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy kan ändras från tid till tid. Om det finns några väsentliga ändringar i denna integritetspolicy kommer Mobilewalla att meddela kontoinnehavare via företagstjänsterna, via e-post eller på annat sätt som krävs enligt tillämplig lag. Du förstår och samtycker till att du kommer att anses ha accepterat den uppdaterade integritetspolicyn om du använder företagstjänsterna efter att den uppdaterade integritetspolicyn har publicerats på denna webbplats. Om du vid något tillfälle inte samtycker till någon del av integritetspolicyn då i praktiken måste du omedelbart sluta använda företagstjänsterna.

13. kontakta oss

Om du har några frågor, kommentarer eller funderingar, vänligen skicka korrespondens till Mobilewalla på 2472 Jett Ferry Road, Suite 400-214, Dunwoody, GA 30338.

 

Senast uppdaterad: november 19, 2019