Language Selector

Chính sách về quyền riêng tư của mobilewalla Business Services

Có hiệu lực: ngày 30 tháng 4 năm 2019


 

1. Dịch vụ

Chính sách về quyền riêng tư của Mobilewalla Business Services này ("chính sách bảo mật") giải thích các biện pháp bảo mật của chúng tôi để xử lý dữ liệu doanh nghiệp của khách hàng qua các dịch vụ kinh doanh của chúng tôi. Khách hàng của mobilewalla là các nhà quảng cáo, cơ quan quảng cáo, Publisher và những người dùng khác ("khách hàng"). Chính sách bảo mật áp dụng khi khách hàng cung cấp dữ liệu kinh doanh cho chúng tôi để xử lý hoặc khi khách hàng kết hợp các dịch vụ kinh doanh của chúng tôi như một phần của trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ của họ ("tài sản"). Mobilewalla giúp khách hàng cung cấp các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị có liên quan, cung cấp thông tin chi tiết, quản lý và giám sát sự thành công của các chiến dịch, xác định và giảm gian lận, đồng thời cung cấp cho người tiêu dùng những quảng cáo có nhiều khả năng thú vị và áp dụng cho họ ("Dịch vụ kinh doanh").

Mobilewalla không có sự tương tác trực tiếp với các cá nhân sử dụng bất động sản của khách hàng. Khách hàng của mobilewalla được yêu cầu phải cung cấp thông báo cho các cá nhân và để có được các ủy quyền thích hợp và các cơ sở pháp lý cho việc gia công của Mobilewalla được quy định trong chính sách bảo mật này và để cung cấp chính sách riêng tư của riêng họ. Mobilewalla tôn vinh khung độ minh bạch và sự đồng ý của IAB châu Âu. Để biết thông tin về dịch vụ trang web và website của Mobilewalla, vui lòng truy cập chính sách bảo mật của Mobilewalla Website.

Mobilewalla tuân thủ khuôn khổ lá chắn bảo mật EU-Hoa Kỳ và khung khiên bảo mật Thụy sĩ-Hoa Kỳ (gọi chung là "lá chắn bảo mật"), được bộ thương mại Mỹ quy định liên quan đến việc thu thập, sử dụng và lưu giữ thông tin cá nhân chuyển từ khu vực kinh tế châu Âu, Vương Quốc Anh và Thụy sĩ đến Mỹ. Mobilewalla đã chứng nhận cho bộ thương mại mà nó tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản trong chính sách này và các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư sẽ chi phối. Để tìm hiểu thêm về chương trình bảo vệ quyền riêng tư, và để xem chứng nhận của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.privacyshield.gov. Ngoài ra, chúng tôi có thể bảo vệ thông tin qua các phương pháp hợp lệ khác, bao gồm các thỏa thuận chuyển dữ liệu quốc tế.

Chính sách này áp dụng cho tất cả các đơn vị hoạt động của Mobilewalla, công ty con, chi nhánh, và chi nhánh, bao gồm các chi nhánh Mỹ được chứng nhận theo bảo vệ quyền riêng tư và bất kỳ công ty con, liên kết, hoặc chi nhánh của Mobilewalla mà chúng tôi có thể sau đó hình thành. Chúng tôi đã đưa ra các cơ chế để xác minh sự tuân thủ liên tục với các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư và chính sách này. Bất kỳ nhân viên nào vi phạm các nguyên tắc bảo mật này đều phải tuân thủ các quy trình kỷ luật.

2. dữ liệu doanh nghiệp chúng tôi nhận được

Mobilewalla thu thập dữ liệu doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ doanh nghiệp và cho các mục đích cụ thể khác như được mô tả trong chính sách bảo mật này. Dữ liệu doanh nghiệp có thể được coi là dữ liệu cá nhân ở một số khu vực pháp lý. Dịch vụ kinh doanh của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi, và chúng tôi không cố ý thu thập thông tin về những người dùng đó.

Khi tương tác với tài sản hoặc cung cấp dịch vụ doanh nghiệp, Mobilewalla có thể nhận được như sau:

 • Thông tin thiết bị, chẳng hạn như loại thiết bị và mô hình, nhà cung cấp mạng và loại kết nối, loại trình duyệt, ngôn ngữ, Hệ điều hành, số nhận dạng cookie, nhà mạng di động, ID di động, địa chỉ Mac, IMEI, định danh duy nhất, loại phần cứng, thông số thiết bị, Hệ điều hành, địa chỉ IP, vị
 • Thông tin về thuộc tính, chẳng hạn như ID thuộc tính, tên ứng dụng, trang web, URL trang web dành cho thiết bị di động, ID ứng dụng và ID gói.
 • Thông tin được cung cấp bởi khách hàng và các bên thứ ba khác, chẳng hạn như nhân khẩu học, tuổi, sở thích, sở thích, giới tính, mã zip hoặc bưu điện, ID nhà quảng cáo và thông tin thiết bị.

3. chúng tôi làm gì với dữ liệu doanh nghiệp?

Mobilewalla sử dụng dữ liệu doanh nghiệp để:

 • cung cấp dịch vụ kinh doanh,
 • bật và tối ưu hóa các công cụ và tính năng của dịch vụ doanh nghiệp,
 • nghiên cứu và phân tích chức năng của dịch vụ doanh nghiệp, khách hàng và các tương tác cá nhân với tài sản và các hoạt động,
 • cung cấp dịch vụ hỗ trợ và giúp đỡ
 • để đo lường hoạt động của dịch vụ doanh nghiệp để định giá, hiệu quả, chính xác và các mục
 • duy trì, cải thiện và phát triển các dịch vụ kinh doanh,
 • theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi (ví dụ: tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả lập hồ sơ), nghiên cứu (bao gồm nghiên cứu tiếp thị), an ninh mạng và thông tin, và phòng chống gian lận), và/hoặc
 • thực hiện các hoạt động theo hướng dẫn của khách hàng.

Xử lý dữ liệu thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi có thể chọn sử dụng dịch vụ kinh doanh của chúng tôi để xử lý một số dữ liệu nhất định, có thể chứa thông tin cá nhân. Nếu dữ liệu mà chúng tôi xử lý thông qua dịch vụ kinh doanh của chúng tôi chỉ được xử lý bởi chúng tôi thay mặt cho khách hàng của chúng tôi, chính sách bảo mật của họ và/hoặc các hợp đồng chúng tôi có tại chỗ với họ sẽ chi phối cách họ sử dụng dữ liệu. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về cách xử lý dữ liệu đó hoặc muốn thực hiện các quyền của mình, bạn nên liên hệ với người hoặc tổ chức (tức là bộ điều khiển dữ liệu) đã ký hợp đồng với chúng tôi để sử dụng dịch vụ doanh nghiệp để xử lý dữ liệu này. Khách hàng của chúng tôi kiểm soát thông tin cá nhân trong những trường hợp này và xác định các cài đặt bảo mật trong tài khoản, kiểm soát truy cập và thông tin đăng nhập. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để quyết định bất kỳ mối quan tâm nào bạn có thể có, theo các điều khoản của hợp đồng của chúng tôi với họ. 

Thị trường sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp cho bạn các tài liệu về dịch vụ kinh doanh của chúng tôi, và cung cấp, sản phẩm và dịch vụ có thể quan tâm, bao gồm nội dung hoặc dịch vụ mới. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các tài liệu này qua điện thoại, thư bưu điện, Fax, hoặc email, như được luật hiện hành cho phép. Sử dụng như vậy bao gồm:

 • Để điều chỉnh nội dung, quảng cáo và đề xuất;
 • Để thông báo cho bạn về các đề xuất, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;
 • Cung cấp dịch vụ kinh doanh cho bạn và nhà tài trợ của chúng tôi;
 • Để bật và tối ưu hóa các công cụ và tính năng của dịch vụ doanh nghiệp,
 • Để nghiên cứu và phân tích chức năng của các hoạt động dịch vụ kinh doanh, khách hàng và cá nhân,
 • Để duy trì, cải thiện và phát triển dịch vụ kinh doanh,
 • Để theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi (ví dụ: tiếp thị trực tiếp (bao gồm cả lập hồ sơ), nghiên cứu (bao gồm nghiên cứu tiếp thị), bảo mật mạng và thông tin, và phòng chống gian lận), và/hoặc
 • Các mục đích khác mà bạn đồng ý hoặc được tiết lộ khi bạn cung cấp thông tin cá nhân.

Nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để tạo thông tin không nhận dạng mà chúng tôi có thể sử dụng một mình hoặc tổng hợp với thông tin thu được từ các nguồn khác, nhằm giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ kinh doanh tối ưu hoặc phát triển sản phẩm mới. Chúng tôi có thể thực hiện nghiên cứu qua các cuộc điều tra và thu hút các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để tiến hành các cuộc điều tra như vậy. Tất cả các câu trả lời khảo sát là tự nguyện, và các thông tin thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu và báo cáo để giúp chúng tôi phục vụ tốt hơn các cá nhân bằng việc tìm hiểu thêm về nhu cầu của họ và chất lượng của các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp. Các phản hồi khảo sát có thể được sử dụng để xác định hiệu quả của dịch vụ kinh doanh, các loại thông tin liên lạc, chiến dịch quảng cáo và/hoặc các hoạt động quảng bá. Nếu một cá nhân tham gia vào một cuộc khảo sát, thông tin đưa ra sẽ được sử dụng cùng với các học viên khác. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân và tổng hợp được de-xác định cho mục đích nghiên cứu và phân tích.

Sử dụng thông tin được xác định và tổng hợp. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu kinh doanh, thông tin cá nhân và các thông tin khác về các cá nhân để tạo ra thông tin được phát hiện và tổng hợp, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học được xác định, thông tin vị trí đã nhận dạng, thông tin về máy tính hoặc thiết bị mà từ đó các cá nhân truy cập Dịch vụ kinh doanh của chúng tôi Thông tin được de-xác định và tổng hợp sử dụng cho nhiều chức năng. Thông tin được xác định hoặc tổng hợp không phải là thông tin cá nhân và chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó theo một số cách, bao gồm nghiên cứu, phân tích nội bộ, phân tích và bất kỳ mục đích pháp lý nào khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này trong Mobilewalla và với các bên thứ ba cho mục đích của chúng tôi hoặc của họ trong một hình thức de-xác định hoặc tổng hợp.

Sử dụng khác.  Mobilewalla sẽ sử dụng thông tin để thực thi các điều khoản, chính sách và thỏa thuận pháp lý của mobilewalla, để tuân thủ các lệnh của tòa và bảo đảm, và hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật, thu thập các khoản nợ, ngăn chặn gian lận, chiếm đoạt, vi phạm, trộm cắp danh tính và bất kỳ lạm dụng nào khác của dịch

4. chia sẻ thông tin với người khác

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các mục đích sau đây với:

Nhà cung cấp và cung cấp dịch vụ. Chúng tôi có thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào chúng tôi nhận được với nhà cung cấp và cung cấp dịch vụ. Các loại nhà cung cấp dịch vụ (bộ xử lý phụ) mà chúng tôi ủy thác thông tin cá nhân bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ cho: CNTT và các dịch vụ liên quan; cung cấp thông tin và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu; xử lý thanh toán; hoạt động dịch vụ khách hàng; và việc cung cấp các dịch vụ kinh doanh. Chúng tôi đã thực hiện các hợp đồng phù hợp với các nhà cung cấp dịch vụ ngăn cấm họ sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân trừ khi cần thiết để thực thi các dịch vụ hợp đồng thay mặt chúng tôi hoặc tuân thủ các yêu cầu pháp lý áp dụng. Danh sách các bộ xử lý phụ của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu. 

Khách hàng và bên thứ ba. Khách hàng và đối tác của chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp quảng cáo của bên thứ ba và chúng tôi đặt các công cụ và công nghệ theo dõi để thu thập thông tin về hoạt động và thiết bị của cá nhân (ví dụ: địa chỉ IP, số nhận dạng di động, trang đã truy cập, vị trí, thời gian trong ngày, v.v.). Thông tin đó cũng có thể được kết hợp và chia sẻ với các thông tin khác (chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học và lịch sử mua hàng trong quá khứ) với các đối tác quảng cáo của bên thứ ba. Các đối tác quảng cáo này có thể sử dụng thông tin (và các thông tin tương tự được thu thập từ các trang web và thuộc tính khác) nhằm mục đích cung cấp quảng cáo được nhắm mục tiêu cho các cá nhân trong mạng của họ. Thực hành này thường được gọi là "quảng cáo dựa trên sở thích" hoặc "quảng cáo hành vi trực tuyến. Nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với các đối tác quảng cáo của bên thứ ba, bạn có thể làm theo hướng dẫn trên trang web của khách hàng hoặc đánh giá thông tin dưới đây. Khách hàng của chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cho mục đích phục vụ quảng cáo theo ngữ cảnh và/hoặc nhắm mục tiêu; cho mục đích báo cáo quảng cáo, hiệu suất, tương tác và đo lường và bảo vệ gian lận, phát hiện bot, xếp hạng, phân tích, khả năng xem, Dịch vụ vị trí, bảo mật quảng cáo và dịch vụ xác minh.

Đối tác kinh doanh. Mobilewalla cũng có thể cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tác kinh doanh mà chúng tôi có thể cùng nhau cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, tên đối tác kinh doanh của chúng ta sẽ xuất hiện cùng với chúng ta. Mobilewalla yêu cầu các chi nhánh và đối tác kinh doanh của chúng tôi đồng ý bằng văn bản để duy trì tính bảo mật và an ninh thông tin cá nhân mà họ duy trì thay mặt cho chúng tôi và không sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp cho họ. Nếu Mobilewalla tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, tài trợ do siêng năng, hoặc bán tất cả hoặc một phần tài sản của nó, như một phần của giao dịch đó. 

Bảo vệ quyền riêng tư. Liên quan đến chuyển giao cho các đại lý dưới Privacy Shield, Privacy Shield yêu cầu Mobilewalla vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý của nó nên xử lý thông tin cá nhân một cách không phù hợp với các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư.

Thi hành luật pháp và những người khác. Chúng tôi có thể truy cập, bảo vệ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, thông tin tài khoản khác và nội dung nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là bắt buộc hoặc thích hợp để: tuân thủ pháp luật hoặc yêu cầu an ninh quốc gia và quy trình pháp lý, chẳng hạn như lệnh tòa hoặc trát hầu tòa; đáp ứng yêu cầu của bạn; bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác; để thực thi các chính sách hoặc hợp đồng của chúng tôi; để thu thập số tiền nợ cho chúng tôi; khi chúng tôi tin rằng việc tiết kết nối với một cuộc điều tra hoặc truy tố các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế; hoặc nếu chúng ta, trong Đức tin tốt, tin rằng tiết lộ là nếu không cần thiết hoặc khuyến khích. Ngoài ra, theo thời gian, Nhật ký máy chủ và các hồ sơ khác có thể được đánh giá vì mục đích bảo mật để phát hiện hoạt động trái phép, hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận. Trong những trường hợp như vậy, thông tin cá nhân có thể được chia sẻ với các cơ quan thực thi pháp luật để họ có thể xác định người dùng liên quan đến việc điều tra các hoạt động trái phép. 

5. cookies, xã hội truyền thông, Analytics & quảng cáo

Đối với việc sử dụng cookie và các công nghệ khác trên trang web và dịch vụ website của chúng tôi, vui lòng xem chính sách bảo mật của dịch vụ website của chúng tôi. Chúng tôi, cũng như khách hàng và bên thứ ba cung cấp nội dung, quảng cáo hoặc chức năng khác như một phần của dịch vụ kinh doanh, có thể sử dụng cookie, thẻ pixel, lưu trữ cục bộ và các công nghệ khác ("công nghệ") để tự động thu thập thông tin từ thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng công nghệ về cơ bản là các tệp dữ liệu nhỏ được đặt trên máy tính của bạn, máy tính bảng, điện thoại di động hoặc các thiết bị khác (được gọi chung là "thiết bị") cho phép chúng tôi ghi lại các mẩu thông tin nhất định bất cứ khi nào bạn truy cập hoặc tương tác với thuộc tính, Trang web, ứng dụng, nhắn tin và công cụ và nhận dạng bạn trên các thiết bị.

Cookies. Cookies là các tập tin văn bản nhỏ được đặt trong các trình duyệt máy tính của khách truy cập để lưu trữ sở thích của họ. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn chặn và xóa cookie. Tuy nhiên, nếu bạn làm điều đó, các trang web, ứng dụng và dịch vụ doanh nghiệp có thể không hoạt động đúng.

Pixel Tags/web Beacon. Thẻ pixel (còn được gọi là đèn hiệu web) là một đoạn mã được nhúng trên các trang web, ứng dụng, Dịch vụ và quảng cáo thu thập thông tin về tương tác và hoạt động của người dùng. Ví dụ: việc sử dụng pixel cho biết rằng người dùng đã truy cập một trang web cụ thể hoặc nhấp vào một quảng cáo cụ thể.

Tích hợp mạng xã hội: bất động sản của khách hàng và các trang web của bên thứ ba khác có thể bao gồm các tính năng truyền thông xã hội. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn, trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể thiết lập một cookie để cho phép tính năng hoạt động đúng. Các tính năng truyền thông xã hội này được tổ chức bởi một bên thứ ba hoặc tổ chức trực tiếp trên tài sản. Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty cung cấp nó.

Phân tích. Khách hàng và các bên thứ ba khác cũng có thể sử dụng Google Analytics để thu thập thông tin về hành vi của khách truy cập và nhân khẩu học của khách truy cập. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  www.Google.com/Policies/Privacy/Partners/. Bạn có thể chọn không tham gia bộ sưu tập và xử lý dữ liệu do việc sử dụng dịch vụ của Google tạo ra bằng cách đi tới  http://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout.

Việc sử dụng các công nghệ như vậy rơi vào các danh mục chung sau:

 • Operationally cần thiết. Cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ tương tự khác cần thiết cho hoạt động của dịch vụ doanh nghiệp, thuộc tính, trang web, ứng dụng và công cụ. Điều này bao gồm các công nghệ được yêu cầu để xác định hành vi trang web không đều, ngăn chặn hoạt động gian lận và cải thiện bảo mật hoặc cho phép bạn sử dụng các chức năng của chúng tôi như giỏ hàng, tìm kiếm đã lưu hoặc các chức năng tương tự;
 • Hiệu suất liên quan. Cookies, web Beacon hoặc các công nghệ tương tự khác được sử dụng để đánh giá hiệu suất của dịch vụ doanh nghiệp, thuộc tính, trang web, ứng dụng và công cụ, bao gồm như là một phần của các hoạt động phân tích và đo lường tiêu chuẩn để giúp hiểu cách khách truy cập sử dụng dịch vụ doanh nghiệp, thuộc tính, trang web và ứng
 • Chức năng liên quan. Cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ tương tự khác cung cấp chức năng nâng cao. Điều này có thể bao gồm việc xác định bạn khi bạn đăng nhập vào một tài sản, trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ kinh doanh hoặc theo dõi các sở thích, sở thích, hoặc các mục trong quá khứ của bạn được xem để chúng tôi, khách hàng và các bên thứ ba có thể nâng cao dịch vụ kinh doanh, thuộc tính, trang web, ứng dụng và công
 • Quảng cáo hoặc nhắm mục tiêu liên quan. Các cookie và cảnh báo web của bên thứ ba và bên Third cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo có liên quan đến sở thích của bạn, thông qua dịch vụ kinh doanh, tài sản của chúng tôi hoặc trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Điều này bao gồm việc sử dụng Technologies để hiểu tính hữu ích của bạn về quảng cáo và nội dung đã được gửi đến bạn, chẳng hạn như bạn đã nhấp vào quảng cáo hay chưa.

Nếu bạn muốn chọn không tham gia công nghệ, bạn có thể làm như vậy bằng cách chặn, xóa hoặc vô hiệu hóa chúng khi trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho phép. Nếu bạn muốn xóa cookie hoặc giới hạn các loại cookie có thể được đặt trên thiết bị của mình, bạn cần phải kiểm tra các cài đặt trong trình duyệt của mình, hãy sử dụng tab ' trợ giúp ' hoặc tìm các cài đặt như ' tùy chọn ' hoặc ' quyền riêng tư '. Từ đó, bạn có thể xóa cookie, chặn chúng hoặc kiểm soát khi chúng có thể được đặt.

Chúng tôi có thể sử dụng các API của bên thứ ba và bộ công cụ phát triển phần mềm ("SDK") như một phần của chức năng của dịch vụ kinh doanh của chúng tôi. Các API và SDK của bên thứ ba có thể cho phép các bên thứ ba bao gồm nhà quảng cáo và khách hàng thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp nội dung, sản phẩm và dịch vụ có liên quan.

6. lựa chọn

Tài khoản Dịch vụ doanh nghiệp mobilewalla. Nếu bạn có tài khoản Mobilewalla cho dịch vụ doanh nghiệp, thông tin cá nhân của bạn được xử lý theo chính sách bảo mật của dịch vụ trang web.

Đồng ý. Bạn có quyền phản đối và thay đổi sở thích của mình hoặc chọn không sử dụng và tiết lộ một số thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn đã đồng ý xử lý thông tin cá nhân của mình, bạn có thể rút lại sự chấp thuận đó bất cứ lúc nào và ngăn chặn việc xử lý tiếp theo bằng cách liên hệ với chúng tôi như được mô tả dưới đây. Ngay cả khi bạn chọn không tham gia, chúng tôi, khách hàng và bên thứ ba của chúng tôi vẫn có thể thu thập và sử dụng thông tin về hoạt động của bạn trên các dịch vụ, thuộc tính, trang web và ứng dụng và/hoặc thông tin từ quảng cáo cho các mục đích pháp lý khác như được mô tả ở đây.  Bấm vào đây  để xem danh sách các khách hàng mobilewalla và các nhà cung cấp dữ liệu có thể xử lý dữ liệu của bạn.

Email và điện thoại truyền thông. Bất cứ lúc nào, bạn có thể hủy đăng ký từ danh sách gửi thư của mobilewalla, bằng cách gửi mobilewalla một Opt-out yêu cầu:  marketingopt-out@mobilewalla.com  hoặc nhấp vào "hủy đăng ký" liên kết trong email. Lưu ý rằng bạn sẽ tiếp tục nhận được email liên quan đến giao dịch về sản phẩm hoặc dịch vụ doanh nghiệp mà bạn đã yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các thông tin liên lạc không khuyến mãi nhất định về chúng tôi và dịch vụ kinh doanh của chúng tôi và bạn sẽ không thể chọn không tham gia các thông tin liên lạc đó (ví dụ: thông tin liên quan đến dịch vụ kinh doanh hoặc cập nhật các điều khoản của chúng tôi hoặc chính sách bảo mật này). Chúng tôi duy trì điện thoại "do-không-gọi" và "do-not-mail" danh sách như bắt buộc của pháp luật. Chúng tôi xử lý yêu cầu được đặt trên do-not-mail, làm-không-điện thoại và làm-không-danh sách liên lạc theo yêu cầu của pháp luật.

Thông báo. Chúng tôi hoặc khách hàng của chúng tôi thỉnh thoảng có thể gửi cho bạn thông báo đẩy hoặc liên hệ với bạn thông qua dịch vụ kinh doanh, mạng xã hội hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thông báo hoặc cảnh báo mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không tham gia hoặc ngừng nhận các loại thông tin liên lạc này bằng cách thay đổi cài đặt trên thiết bị di động của bạn. 

Cookie và quảng cáo dựa trên sở thích. Như đã nêu ở trên, bạn có thể dừng hoặc hạn chế vị trí của cookie trên máy tính của bạn hoặc xóa chúng khỏi trình duyệt của bạn bằng cách điều chỉnh tùy chọn trình duyệt web của bạn. Xin lưu ý rằng các lựa chọn không tham gia dựa trên cookie không hiệu quả trên các ứng dụng di động. Tuy nhiên, trên nhiều thiết bị di động, người dùng ứng dụng có thể giới hạn theo dõi quảng cáo của một số quảng cáo di động qua cài đặt thiết bị của họ. Bạn cũng có thể kiểm soát quảng cáo dựa trên sở thích trên các ứng dụng trên thiết bị di động của mình ở một số khu vực nhất định với ứng dụng AppChoices. Ngành quảng cáo trực tuyến cũng cung cấp các trang web mà từ đó bạn có thể chọn không nhận quảng cáo được nhắm mục tiêu từ đối tác dữ liệu của chúng tôi và các đối tác quảng cáo khác tham gia vào các chương trình tự quản lý. Bạn có thể truy cập chúng và tìm hiểu về quảng cáo nhắm mục tiêu và sự lựa chọn của người tiêu dùng và quyền riêng tư tại  www.youronlinechoices.EU/www.aboutads.info/Choices/youradchoices.ca/Choices/  và  www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Để được rõ ràng, các lựa chọn không tham gia dựa trên cookie này phải được thực hiện trên mỗi thiết bị và trình duyệt mà bạn muốn đã nhận được. Bạn phải chọn không tham gia riêng biệt trong mỗi trình duyệt trên mỗi thiết bị. Quảng cáo trên các trang web của bên thứ ba có chứa liên kết AdChoices và liên kết đến chính sách này có thể đã được dẫn đến bạn dựa trên thông tin được thu thập bởi các đối tác quảng cáo qua thời gian và trên các trang web. Những quảng cáo này cung cấp một cơ chế để chọn không tham gia sử dụng các đối tác quảng cáo của thông tin này cho mục đích quảng cáo dựa trên sở thích.

7. quyền riêng tư của bạn California

Nếu bạn là một cư dân California, bộ luật dân sự California 1798,83 cho phép bạn yêu cầu bằng văn bản một danh sách các loại thông tin cá nhân liên quan đến các bên thứ ba mà Mobilewalla đã tiết lộ một số loại thông tin cá nhân trong năm trước cho các mục đích tiếp thị trực tiếp của các bên thứ ba. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: Privacy@mobilewalla.com

8. quyền của bạn trong dữ liệu doanh nghiệp

Nếu chúng tôi đã nhận được dữ liệu kinh doanh có chứa thông tin cá nhân từ khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu yêu cầu của bạn cho họ trực tiếp. Theo quy định của pháp luật hiện hành, bạn có quyền:

 • yêu cầu xác nhận cho dù chúng tôi đang xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân của bạn;
 • có quyền truy cập hoặc bản sao dữ liệu cá nhân của bạn;
 • nhận được bản sao điện tử thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc yêu cầu chúng tôi gửi thông tin đó cho một công ty khác ("quyền di chuyển dữ liệu");
 • hạn chế sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn hoặc đối tượng cho những người sử dụng;
 • Tìm kiếm điều chỉnh dữ liệu cá nhân không chính xác, không đúng sự thật hoặc không đầy đủ;
 • yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân về bạn;
 • rút lại sự chấp thuận của quý nơi bạn đã đồng ý xử lý; Và
 • khiếu nại với cơ quan giám sát của bạn, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ nhất định theo quy định của pháp luật.

Nếu bạn muốn thông tin về cách thực hiện bất kỳ các quyền này hoặc nếu bạn có quan ngại về cách Mobilewalla xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Mobilewalla tại: Privacy@mobilewalla.com. Mobilewalla sẽ xem xét yêu cầu của bạn và làm cho thiện-niềm tin nỗ lực để giải quyết bất kỳ tranh chấp hiện tại hoặc tiềm năng với bạn.

Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư, Mobilewalla cam kết giải quyết các khiếu nại về việc chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Các cá nhân từ EEA, Thụy sĩ và Vương Quốc Anh có thắc mắc hoặc khiếu nại về chính sách lá chắn bảo mật của chúng tôi trước tiên nên liên hệ với Mobilewalla tại Privacy@mobilewalla.com.

Mobilewalla có thêm cam kết giới thiệu các khiếu nại về bảo vệ quyền riêng tư cho ÙN tắc, một nhà cung cấp giải quyết tranh chấp thay thế nằm ở Hoa Kỳ. Nếu bạn không nhận được thông báo kịp thời về khiếu nại của mình từ chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi không giải quyết khiếu nại của bạn cho sự hài lòng của bạn, vui lòng truy cập liên kết khiếu nại ÙN tắc tại https://www.jamsadr.com/EU-US-Privacy-Shield để biết thêm chi hoặc nộp đơn khiếu nại. Các dịch vụ của ÙN tắc được cung cấp miễn phí cho bạn.

Các cơ chế giải quyết tranh chấp độc lập như vậy có sẵn cho công dân miễn phí. Nếu bất kỳ yêu cầu nào vẫn chưa được giải quyết, bạn có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia của bạn.

Bạn cũng có thể có một quyền, trong điều kiện nhất định, để gọi trọng tài ràng buộc dưới Privacy Shield; để biết thêm thông tin, xem https://www.privacyshield.gov/article?ID=ANNEX-I-Introduction. FTC có thẩm quyền về sự tuân thủ của Mobilewalla với Privacy Shield.

9. lưu trữ dữ liệu

Mobilewalla lưu trữ và giữ lại dữ liệu kinh doanh cho miễn là hướng dẫn của khách hàng và dữ liệu cá nhân của mình miễn là cần thiết để hoàn thành các mục đích mà nó được thu thập, cung cấp dịch vụ kinh doanh của chúng tôi, giải quyết tranh chấp, thiết lập phòng thủ pháp luật, theo đuổi mục đích kinh doanh hợp pháp, thực thi các thỏa thuận của chúng ta và tuân thủ luật hiện hành. Khách hàng của chúng tôi và các bên thứ ba khác có thể có các thông lệ khác nhau, và bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của họ.

10. chuyển dữ liệu bên ngoài lãnh thổ của bạn

Mobilewalla có thể lưu trữ và xử lý thông tin ở các địa điểm khác nhau trên toàn cầu, bao gồm cả ở Hoa Kỳ và các nơi khác trong các trang web hoạt động và duy trì bởi các nhà cung cấp dịch vụ dựa trên đám mây và các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Trong phạm vi cần thiết theo luật và quy định về quyền riêng tư hiện hành và/hoặc hợp đồng khách hàng của mình, Mobilewalla sẽ triển khai các công cụ chuyển dữ liệu, chẳng hạn như điều khiển để điều khiển/xử lý tiêu chuẩn, khuôn khổ bảo vệ quyền riêng tư và một tuyên bố về việc tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ quyền riêng tư.

11. bảo mật thông tin

Mobilewalla cam kết bảo vệ bí mật thông tin cá nhân mà nó thu thập và dữ liệu kinh doanh của khách hàng. Mobilewalla và các dịch vụ lưu trữ của nó thực hiện các nỗ lực hợp lý để bảo mật thông tin cá nhân, để giảm thiểu rủi ro trộm cắp, hư hỏng, mất thông tin, hoặc truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin. Tuy nhiên, Mobilewalla không thể đảm bảo rằng các dịch vụ kinh doanh sẽ được miễn dịch từ bất kỳ sai trái, trục trặc, bất hợp pháp chặn hoặc truy cập, hoặc các loại khác của lạm dụng và sai lầm.

12. thay đổi chính sách bảo mật này

Chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Nếu có bất kỳ thay đổi tài liệu nào cho chính sách bảo mật này, Mobilewalla sẽ thông báo cho chủ tài khoản thông qua dịch vụ doanh nghiệp, bằng email hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn sẽ được coi là đã chấp nhận các chính sách bảo mật Cập Nhật nếu bạn sử dụng các dịch vụ kinh doanh sau khi cập nhật chính sách bảo mật được đăng lên trang web này. Nếu tại bất kỳ điểm nào bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của chính sách bảo mật thì có hiệu lực, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng các dịch vụ kinh doanh.

13. liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc quan tâm, xin vui lòng gửi thư cho Mobilewalla tại 2472 Jett Ferry Road, Suite 400-214, Dunwoody, GA 30338.Cập Nhật lần cuối: Tháng mười một 19, 2019